At Kannada Sahitya Sammelana, Mysuru

At Kannada Sahitya Sammelana, Mysuru.